Tại sao loa phải dùng WiFi?

Khi nhận lệnh từ người dùng, loa thông minh OLLI MAIKA phải xử lý qua nhiều quá trình gồm: Nghe - Hiểu - Tìm - Đáp để đưa ra phản hồi. Do đó, nếu dùng 4G thay cho WiFi, trong trường hợp sóng 4G không ổn định sẽ ảnh hưởng đến quá trình nhận lệnh và phản hồi lệnh của OLLI MAIKA.

Kết nối với WiFi sẽ đảm bảo OLLI MAIKA luôn trong trạng thái hoạt động, phản hồi nhanh chóng yêu cầu của người dùng bất kỳ lúc nào.

 

back to top
Mua ngay
page